Lezárta a terület­alapú támogatási kérelmek foga­dásának idei kampányát július 10-én a Mező­gazdasági Inter­venciós és Kifizetési Ügynökség.

Július 31-ig fogadják a területi Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynök­ségek a második negyed­évre járó gázolajár-támogatás vissza­téríté­sének igénylését. A kedvez­ménye­zettek a az április 1-je és június 30-a közötti időszakban vásárolt és felhasznált gázolaj után járó támogatást kérvé­nyezhetik. A mező­gazdasági munkálatok során elhasznált üzemanyag árából az állam 21 eurót/1000 liter térít meg, azaz lite­renként 1,89 lejt. Az iratokat postán, faxon valamint elektronikus levélben lehet elküldeni szkennelt változatuk pedig feltölthető az APIA szerverére amely a http://213.177.4.194:8084 címen érthető el.

Lezárta a terület­alapú támogatási kérelmek foga­dásának idei kampányát július 10-én a Mező­gazdasági Inter­venciós és Kifizetési Ügynökség. Ebben az évben 830 898 kérelmet regisz­tráltak 9 879 977,25 hektár föld­területre. A kérel­meket – késedelmi büntetés nélkül – 2020. március 2-a és június 15-e között fogadták. Ebben az időszakban országos szinten 826 964 kérelmet nyújtottak be 9 814 937,86 hektár területre. Június 16-a és július-e 10 között, amikor egy százalékos büntetést róttak ki minden késedelmi nap után, 3934 kérelmet jegyeztek, amelyeket 65 039,39 hektárnyi össz­területre nyújtottak be. A benyújtott kérelmek számát illetően első helyen Suceava megye áll (45 800), a második Bihar megye (35 526), a dobogó legalsó fokán pedig Dolj (35 013) áll. Máramaros megye a negyedik (33 878), Szilágy (22 552) a tizen­ötödik, Szatmár pedig a huszon­hatodik (18 287) a leadott kérelmek számát illetően. A terület­nagyság tekin­tetében a listát Temes megye vezeti 540 317,91 hektárral. Bihar megye a tizen­kettedik 329 332,63 hektárral, Szatmár megye a huszadik (233 895,81 ha), Máramaros megye a harminc­negyedik (149 284,11 ha), Szilágy megye pedig a harminc­hetedik (138 508,38 ha). Részletek
Július 31-ig fogadják a Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynökség megyei kiren­deltségei a sertésekre és baromfikra igényelt állatjóléti támogatás második évharmadra vonatkozó elszámolási bizony­latokat. Az iratokat postán, faxon valamint elektronikus levélben lehet elküldeni szkennelt változatuk pedig feltölthető az APIA szerverére amely a http://213.177.4.194:8084 címen érthető el. Az érvényben lévő járvány­ügyi intéz­kedések betartása mellett a bizonylatok személyesen is leadhatók annál az APIA-kiren­deltségnél, amelynél a gazda igényelte a támogatást. Az állatjóléti támoga­tásokat évi fix összegű kiegészítő kifizetéssel folyósítják, a gazdák ezzel pótol­hatják az állatjóléti előírások alkal­mazása által okozott jöve­delem­kiesést, illetve az ezzel járó többlet­költségeket. Részletek
Július 31-ig fogadják a területi Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynök­ségek a második negyed­évre járó gázolajár-támogatás vissza­téríté­sének igénylését. A kedvez­ménye­zettek a az április 1-je és június 30-a közötti időszakban vásárolt és felhasznált gázolaj után járó támogatást kérvé­nyezhetik. A mező­gazdasági munkálatok során elhasznált üzemanyag árából az állam 21 eurót/1000 liter térít meg, azaz lite­renként 1,89 lejt. Az iratokat postán, faxon valamint elektronikus levélben lehet elküldeni szkennelt változatuk pedig feltölthető az APIA szerverére amely a http://213.177.4.194:8084 címen érthető el. Az érvényben lévő járvány­ügyi intéz­kedések betartása mellett a bizony­latok szemé­lyesen is leadhatók a területileg illetékes APIA-kiren­deltségnél. A szükséges iratok listája itt érhető el.
Az agrointel.ro gazdasági portál számításai szerint hektáron­kénti 102,88 eurós terület­alapú támo­gatásban részesülnek idén azok a gazdák, akik határ­időre benyúj­tották az igénylési irat­csomót. A portál figyel­meztet azonban arra, hogy a végső összeget a Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynökség állapítja meg, miután elemezte az igénylők által beküldött irat­csomókat, valamint meg­vizsgálta a termő­földek műhold­képeit vagy helyszíni terep­szemlén győződött meg arról, hogy valóban megművelt területre kérték a támogatást. Idén 974 884,375 eurót, azaz a Románia rendel­kezésére álló közvetlen kifizetésekre költhető 1 943 162 000 euró 50,17 százalékát fordítják a terület­alapú támogatásra. Az agrointel.ro portál ezt az összeget osztotta le a 9 879 977,25 hektárra, amennyire terület­alapú támogatási igénylést nyújtottak be a hazai gazdák. Eszerint 101,34 euró jut egy hektárra, de ha az előző évek adatait vesszük figyelembe, ez az összeg nőni fog, ugyanis nem minden igénylést hagynak jóvá. Tavaly hektá­ronkénti 102,60 euró volt az egységes terület­alapú támogatás. Részletek
Szerdától október 15-ig fogadja a Vidéki Beru­házások Finan­szírozási Ügy­nöksége az Országos Vidék­fejlesztési Program keretében meg­hirdetett, az induló fiatal gazdák támogatására irányuló pályázatait. A 6.1-es intéz­kedésre azok a gazdál­kodók pályáz­hatnak üzleti terveikkel, akik a támogatási igénylés benyúj­tásának pilla­natában nem töltötték be 41. élet­évüket, először vállalják a gazdaság üzletszerű vezetését és megfelelő szak­képe­sítéssel is rendel­keznek. A fiatal gazdák támo­gatására ezúttal 42,68 millió eurót különí­tettek el, amiből 20 millió eurót a külföldről haza­települő, gazdál­kodásba fogó, vidéki életet választó fiatalok ösztön­zésére szánnak. A fiatal gazda pályázók – az SO-pontokban kifejezett farmméret függvé­nyében – gazda­ságonként 40-50 ezer euró támogatásra tarthatnak igényt. Részletek
A Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Minisz­térium közle­ményben biztosítja a gazdál­kodókat arról, hogy azok, akiknek a 2019-ben bevetett parcelláján kárt okozott az aszály, részesülnek a kár­pótlásban. A ponto­sításra azt követően volt szükség, hogy az Alkotmány­bíróság kedden alap­törvénybe ütközőnek nyilvánította azt a májusban elfogadott törvényt, amely szerint aszályra, árvízre és fagykár esetén kártérítést kapnának a gazdák. A tárca­vezető által aláírt kommüniké hang­súlyozza, a törvény populista és kivitelez­hetetlen volt, a kormány azonban olyan támogatási rendszert dolgozott ki, amely fenn­tartható. Az uniós előírások szerint egyébként a gazdáknak az állami segítség igénylése helyett biztosí­tásokat kellene kötniük, hogy mindig legyen azonnali fedezetük a természeti károkra. Az állami segítség ugyanakkor hátrányos helyzetbe hozza azokat, akik mégis kötnek mező­gazdasági biztosítást, hiszen ők fizetnek azért, amit más gazdák az államtól megkapnak. Részletek
Weboldal
Email
© 2020 Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Ön beleegyezett, hogy kapja ezt a hírlevelet. Ha mégsem szeretné kapni, lennebb leiratkozhat.

Címünk:
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
I.C. Brătianu út 4. Ap 3
Szatmárnémeti 400010
Románia
partiumigazda.ro
office@partiumigazda.ro

Másképp szeretné kapni a hírlevelet?
Módosíthatja a beállításokat vagy Leiratkozhat.


TLaszlo