A Mezőgazdasági és Vidék­fejlesztési Minisz­térium közleménye szerint 2021.

Az idei év első hat hónapjában Románia 348 millió euró értékben importált nyers tejet, tojást és mézet – ez 14 százalékos növekedés az előző esztendő azonos idő­szakához képest. Ezzel szemben az említett termékek exportja 107 millió euró volt, 7,2 százalékkal alacso­nyabb, mint egy évvel korábban. Az első félévben a fenti termékek exportjának értéke több mint háromszor alacsonyabb volt, mint a behozatala – a keres­kedelmi hiány meg­haladta a 241 millió eurót.

2021. október 25-e és 2022. január 25-e között lehet benyújtani a 4.1-es alintéz­kedésre (Mező­gazdasági üzemekben végre­hajtott beruhá­zások támo­gatása) vonatkozó igénylési dokumen­tumokat. Erre a Vidéki Beruhá­zások Finanszí­rozási Ügynök­sége 4-es számú, a fizikai eszközök vásárlását lehetővé tevő intézke­désének keretében kerül sor. Erre összesen 760 millió eurót szánnak. Egyszerű mező­gazdasági eszközök és öntöző-, illetve vízelvezető rendszerek vásárlá­sának támoga­tására 125 millió eurót, a betakarítás korszerű­sítésére 55 millió eurót, és ugyan­ennyit szánnak azoknak az állattartó gazdáknak a támoga­tására is, akik feldolgozó­üzemüket korszerű­sítenék vagy marketing­stratégiájukat javítanák. A fiatal gazdák eszköz­beszerzésre 75 millió euróra pályáz­hatnak. Az állat­tartók 240 millió eurós keretből hívhatnak le összegeket, míg a hegy­vidéken gazdálkodók 60 millió eurós keretből. A növény­termesztők (ide tartoznak azok is, akik üveg­házakban vagy fólia­sátrakban termelnek) és a burgonya­termesztők a gazdaságuk kiterjesz­tésére és korszerű­sítésére 100 millió euróra pályázhatnak, a betakarítás moderni­zálására, tárolásra és a reklámozásra 50 millió euróra. A jelent­kezéshez szükséges dokumen­táció itt érhető el. Részletek
A Mezőgazdasági és Vidék­fejlesztési Minisz­térium közleménye szerint 2021. október 29-e és 2022. január 31-e között zajlik a vidéken indított nem mező­gazdasági tevékeny­ségek támogatására (6.2-es alintézkedés) irányuló kérések benyújtá­sának az első időszaka. 2021. november 2-a és 2022. február 1-je között a nem mező­gazdasági tevékeny­ségek létreho­zásának és fejlesz­tésének támoga­tására (6.4-es alintézkedés) lehet pályázni. A 6.2-es alintéz­kedés esetében 50 millió eurót lehet lehívni, a 6.4-es alintéz­kedés esetében pedig 100 millió eurót. A támo­gatási igény­léseket online lehet benyúj­tani a Vidéki Beruhá­zások Finanszí­rozási Ügynök­ségének a honlapján. A vissza nem térítendő támogatás mértéke 100%, és legfeljebb 50 000 euró lehet, de nem haladhatja meg a 200 000 euró/kedvez­ményezett összeget három pénzügyi év alatt (a de minimis támogatási szabályok szerint). Részletek
A 2020. október 16-a és 2021. október 15-e közötti időszakban a Vidéki Beruhá­zások Finan­szírozási Ügynök­sége 582 millió eurót fizetett ki a gazdáknak, feldolgo­zóknak, vállalko­zóknak és helyi hatósá­goknak az Európai Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Alap keretében Romániának szánt támoga­tásából. A 2019-es pénzügyi évben 524 millió euró volt ez az összeg, 2020-ban pedig rekord mértékű, 656 millió euró. Az idei pénzügyi évben 171,6 millió eurót kaptak azok a gazdák, akik jogosultak voltak az Országos Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támoga­tásokra. A helyi hatóságok az alapvető infra­struktúra fejlesztésére, valamint a vidék kulturális örökségének a megőrzésére 211,3 millió eurót kaptak. A fel­dolgozói ágazatban tevékeny­kedők 68,5 millió eurós támoga­tásban részesültek az idei pénzügyi évben, a vállalkozók pedig 22,2 millió eurót a nem mező­gazdasági tevékeny­ségek indítására. A helyi akció­csoportok a LEADER-program keretében 68,8 millió euró kaptak. Részletek
Sajtószemle • Aktuális
Az idei év első hat hónapjában Románia 348 millió euró értékben importált nyers tejet, tojást és mézet – ez 14 százalékos növekedés az előző esztendő azonos idő­szakához képest. Ezzel szemben az említett termékek exportja 107 millió euró volt, 7,2 százalékkal alacso­nyabb, mint egy évvel korábban. Az első félévben a fenti termékek exportjának értéke több mint háromszor alacsonyabb volt, mint a behozatala – a keres­kedelmi hiány meg­haladta a 241 millió eurót. A jelzett időszakban az agrár­élemiszer­ipari termékek exportja 3,63 milliárd euróra rúgott, míg az import értéke meghaladta a 4,9 milliárd eurót. A Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Minisz­térium adatai szerint január és június között az agár­élemiszer­ipari termékek kereskedelmi deficitje 31 százalékkal nőtt az előző esztendő azonos idő­szakához képest – abszolút számokban 1,27 milliárd euróról beszél­hetünk. Forrás
Románia 414,7 millió euró értékben importált húst és belső­ségeket az idei első félévben, ami több mint 7%-os csökkenést jelent 2020 azonos időszakához képest – derül ki az agrár­élelmiszer­ipari termékek kereskedelmi mérlegéből. A tavalyi év első felében az ilyen termékek behoza­talának értéke 446,59 millió euró volt. Ezzel szemben a január–június közötti idő­szakban a hús-belső­ségek exportjának értéke elérte a 113,24 millió eurót, amely 19,5%-al nőtt az előző év azonos idő­szakában elért bevételhez (94,71 millió) képest. A Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Minisztérium által rögzített statisztikai adatok szerint az idei év első hat hónapjában a hús és belsőségek behoza­talának értéke 3,6-szor haladta meg az EU-ban és harmadik országokban gyártott ilyen termékek exportját. Részletek
Rekordmagas a repce ára, 70 százalékos a növekedés az előző esztendő azonos időszakához képest – abszolút számokban 698,25 eurós árat jegyeztek a párizsi tőzsdén. Emiatt várhatóan drágább lesz az étolaj, a margarin és a bio­üzemanyag is. A rend­kívüli áremel­kedés fő oka, hogy Kína felvásárolta az ukrán repcét és az abból készült termékeket is, így nem jutott az európai piacra. A repce árának emelke­dését az is befolyá­solta, hogy a világ leg­nagyobb termelő­jének számító Kanada készletei szűkösek. A tengeren­túlon 937,80 dolláros árról beszél­hetünk, ami 78,5 százalékos növekedés. A repce­hiányt fokozza, hogy a kőolaj drágulása miatt nagy a kereslet olaj­növényekre, amelyek a biodízel előállí­tásának is alap­anyagul szolgálnak. Részletek
Az Eurostat adatai szerint tavaly 55,3 millió tonna burgonya termett az Európai Unió országaiban. Az össz­termés 4,9 százalékát (ami közel 2,7 millió tonnát jelent) Románia adta. Ez ugyan 27,4 százalékkal kevesebb, mint amennyit 2000-ben gyűjtöttek be, a képet azonban nagyban árnyalja, hogy az elmúlt húsz év alatt a korábbinak a felére csökkent az EU-s krumpli­földek nagysága. Romániában például 41,4 százalékkal kisebb felületet jegyeznek. Ez azt jelenti, hogy az 1989-ben nyilvántartott 275 ezerhez képest ma már csak 174 ezer hektáron terem ott kolompér. Ebből mind­össze 27 ezer hektár szerepel a Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynökség nyilván­tartásában, a többi elvileg háztáji gazdaságok részét képezi.